Repasovanie dielu – obchodné podmienky

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok repasovania dielu odovzdaného zákazníkom osobne alebo poštou či kuriérskou službou.

II.  Podmienky repasovania

Diel, ktorý nám odosielate na repasovanie musí byť v stave schopnom na ďalšie repasovanie. Je potrebné, aby ste sa držali podmienok uvedených na našej webovej stránke a postupovali podľa nich. Prevádzkovateľ s zaväzuje, že dodrží dojednané podmienky.

III.  Postup repasovania

 1. Objednáte si u nás repasovaný diel kde pred pridaním do košíka označíte políčko, “Diel na výmenny spôsob”.
 2. K cene za tovar Vám bude pripočítaný príplatok za vrátenie starého dielu.
 3. Zaplatiť môžete Bankovým prevodom, cez “Online platobné tlačidlá”, alebo “Dobierkou” až pri prevzatí tovaru od kuriéra.
 4. Doručíme Vám repasovaný diel na vašu adresu uvedenú v objednávke. Ak pri popise tovaru nie je uvedené “Skladom”, je lepšie nás vopred kontaktovať aby sme predišli prípadným nejasnostiam v dobe dodania tovaru.
 5. Pri vymontovaní starého dielu si treba dávať pozor, aby sa vonkajšia časť dielu nepoškodila (držiaky, úchyty, obaly, konektory, telo a podobne…). Pri repase sú opravované iba funkčné časti ako napr. vírivé klapky, tiahlo a podobne v module sacieho potrubia. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité aby starý diel, ktorý nám dávate, bol v dobrom stave, očistený a dobre zabalený.
 6. K dielu priložte Vaše údaje (meno, adresa, tel. číslo, vaše číslo bankového účtu – pre vrátenie príplatku za starý diel)
 7. Starý diel nám zašlite na našu adresu, alebo diel osobne doručte na: Vladimír Kyseľ – RepCentral, Wuppertálska 51, 04023 Košice, tel.: 0904 494 989. Môžete si u nás aj “Objednať vyzdvihnutie” na Vami stanovenej adrese a dohodnutom dátume.
 8. Starý diel nám pošlite čo možno najskôr, najneskôr však do 14 dní od doručenia repasovaného dielu. Starý diel je potrebné odoslať v originálnom obale v akom ste dostali repasovaný diel zakúpený u nás. Vrátenie zálohy je možné až po schválení dodávateľskou firmou ktorá robí repas. Môže to trvať až do 14 dní od doručenia starého dielu.
 9. Po uznaní, že Váš starý diel je v stave vhodnom na ďalší repas, Vám vrátime zálohu. Vrátenie je možné prevodom na Váš účet.

IV.   Zmluvná pokuta

 1. V prípade omeškania odoslania starého dielu pri výmennom spôsobe, je prevádzkovateľ (Vladimír Kyseľ – RepCentral, Wuppertálska 51, 04023 Košice) oprávnený k uplatneniu zmluvnej pokuty vo výške 100€ (slovom: sto eur) za jeden kus nedodaného tovaru.
 2. Zmluvná pokuta sa nezaráta do výšky spôsobenej škody.
 3. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu ku zmluve, postupovať sa bude podľa 373 a nasl. Obchodného zákonníka, vynímajúc zmluvnú pokutu, ktorá nie je akokoľvek spojená s výškou škody a počíta sa individuálne.

V.   Záverečné ustanovenia

 1. Obe strany sú poučené o podmienkach a súhlasia s touto bilaterálnou zmluvou uzavretou elektronicky.
 2. Podmienky platia pri uzavretí objednávky prostrednictvom eshopu repcentral.sk a sú platné, zároveň aj účinné zarovno so vznikom eshopu.
 3. Tieto podmienky môžu strany zmeniť len po vzájomnej písomnej dohode, alebo ak je na dodatku k faktúre uvedené inak.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade potreby.
 5. Prevádzkovateľ z tohto dôvodu pracuje s údajmi zákazníka podľa 18/2018 Z.z. len citlivo a neposkytuje ich žiadnym tretím stranám. Využíva ich len z dôvodu plnenia zmluvy.